دو نفری که در این کلیپ می‌بینید ایوان فرناندز دونده‌ی اهل اسپانیا و آبل موتای دونده‌ی اهل کنیا هستند

دو نفری که در این کلیپ می‌بینید ایوان فرناندز دونده‌ی اهل اسپانیا و آبل موتای دونده‌ی اهل کنیا هستند.
موضوع مربوط به هشت سال پیش می‌شود. دونده‌ی کنیایی نفر اول است و تا خط پایان ده متر فاصله دارد که با خیال اینکه از خط پایان عبور کرده، می‌ایستد. فرناندز که نفر دوم و پشت سر او بوده متوجه اشتباه او می‌شود، ابتدا به او اشاره می‌کند که خط پایان آنجاست! وقتی می‌بیند که او متوجه زبان او نمی‌شود، حریف را هل می‌دهد و پشت سر او می‌دود. موتای به عنوان نفر اول از خط عبور می‌کند و فرناندز دوم. همه این‌ها طی چند ثانیه اتفاق می‌افتد.
خبرنگار میپرسد: " چرا اجازه دادی دونده‌ی کنیایی اول شود؟"
ایوان می‌گوید "من که اجازه ندادم! او خودش داشت اول می‌شد."
خبرنگار اصرار دارد که "اما تو می‌توانستی اول شوی." ایوان نگاهی به او می‌اندازد و می‌گوید "درست؛ اما حاصل آن پیروزی چه بود؟ آن مدال چه افتخاری برای من داشت؟ مادرم چه فکری در مورد من می‌کرد؟"

امروز مدال نقره ایوان یکی از با ارزشترین و به‌یادمانی‌ترین مدالهای دو میباشد. چرا که با انسانیت و جوانمردی بدست آمد.
موفقیت و قهرمانی، گاهی از دری دیگر منتظر ماست.
انسان باشیم.
@dotDE