‍ پیمان. پیمان به میان دل‌ها بودن می‌باید. تلنگری به باورها و اندیشه هابودن می‌باید

‍ پیمان
پیمان به میانِ دل ها بودن می باید
تلنگری به باورها و اندیشه هابودن می باید
خرسندسازیِ کسان را وانهادن می باید
بر دل ها آرمیدن می باید
با دل ها اندیشیدن می باید
با سرها اندیشیدن را ناهنر شماردن می باید
دل می پالاید
سر می آلاید
دل می دهد
سر وامی نهد
سر را با دل پاییدن می باید
دل را سرورِ سر بودن می باید
پیمان به میانِ دل ها بودن می باید


دوم ماه مه ۲۰۱۸ پاریس


#خسرو_یزدانی
#تکانه

@khosrowchannel