اسراییل به دنبال لشکر جن‌هاست …️عابدی، درباره تعبیر واژه لشکر شیاطین جن و انس و اینکه آیا سرویس‌های جاسوسی چون موساد از این نیروها

💢اسراییل به دنبال لشکر جن‌هاست


❗️عابدی، درباره تعبیر واژه لشکر شیاطین جن و انس و اینکه آیا سرویس‌های جاسوسی چون موساد از این نیروهای ماورایی استفاده می کنند صحبت کرده‌است

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper