رهبر انقلاب درباره شیاطین جن و انس در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم چه گفتند؟.. کانال دانش سیاست

🎥رهبر انقلاب درباره شیاطین جن و انس در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم چه گفتند؟

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper