سخنرانی گرتا تانبرگ در حضور ۲۰۰۰۰ نفر متحصن در رم. ایتالیا. جمعه‌هایی برای آینده

سخنرانی گرتا تانبرگ در حضور ۲۰۰۰۰ نفر متحصن در رم. ایتالیا. جمعه‌هایی برای آینده

سخنرانی گرتا تانبرگ در حضور ۲۰۰۰۰ نفر متحصّن در رم. ایتالیا. جمعه‌هایی برای آینده. ۳۰ فروردین.

ساحت زیست ☘🌎