‍‍ 📍روز پنجم تحصن مسالمت آمیز جنبش اقلیمی 《شورش علیه انقراض》 Extinction Rebellion که ابعادی جهانی پیدا کرده است همچنان ادامه دارد

‍‍ 📍روز پنجم تحصن مسالمت آمیز جنبش اقلیمی 《شورش علیه انقراض》 Extinction Rebellion که ابعادی جهانی پیدا کرده است همچنان ادامه دارد

‍‍ 📍روز پنجم تحصّن مسالمت آمیز جنبش اقلیمی 《شورش علیه انقراض》 Extinction Rebellion که ابعادی جهانی پیدا کرده است همچنان ادامه دارد. آنها ۴ نقطه از جمله پل واترلو، میدان پارلمان و محوطه اکسفورد را اشغال کرده‌اند و ۴ شب را مانده‌اند.

پلیس تاکنون صدها نفر را در لندن بازداشت کرده است درحالیکه روزانه صدها نفر به آنها می‌پیوندند. ولی در روز پنجم پلیس قایق صورتی و اعضای جنبش بدون خشونت《شورش علیه انقراض》را در چهارراه آکسفورد محاصره می‌کند. قایق صورتی و بزرگی که بر رویش نوشته شده است: راستش را بگوید و اشاره دارد به اوّلین خواسته این جنبش.

آنها از مردم سراسر زمین دعوت می‌کنند تا به خیابانها بیایند و خواسته‌هایشان را طلب کنند چرا که وضعیت اقلیمی و زیست‌بومی برای همه اضطراری‌ست.

سه خواسته اصلی《شورش علیه انقراض》در واکنش به انقراض بزرگ ششم که پیش روست:

۱) اعلام وضعیت اضطراری اقلیمی و زیست‌بومی با گفتن حقیقت از سوی دولتها و رسانه‌ها

۲) بازیابی تنوع زیستی از دست رفته و رساندن انتشار کربن به صفر تا ۲۰۲۵

۳) برپایی مجلس مردمی عدالت اقلیمی در سطح جهان

ساحت زیست ☘🌎