📍فوق‌العاده: حقایق درباره تغییرات اقلیمی مستند ویژه. David Attenborough

📍فوق‌العاده: حقایق درباره تغییرات اقلیمی مستند ویژه. David Attenborough

📍فوق‌العاده: حقایق درباره تغییرات اقلیمی مستند ویژه
David Attenborough

که دیروز در BBC One پخش شد اکنون در لینک زیر قابل بازدید است.
ساحت زیست 🌎☘

https://youtu.be/LLdxWjEWCrk