سه چیز را پایانی نیست: جهان هستی، حماقت انسان و جاسوس پنداری محیط زیست گرایان! ساحت زیست

سه چیز را پایانی نیست: جهان هستی، حماقت انسان و جاسوس پنداری محیط زیست گرایان! ساحت زیست

سه چیز را پایانی نیست : جهان هستی، حماقت انسان و جاسوس پنداری محیط زیست گرایان! البته در مورد اولی مطمئن نیستم!
ساحت زیست
@sahatzist