جنگ هیچ‌کس را در امان نمی‌گذارد، نه غالب را و نه مغلوب را …

جنگ هیچ‌کس را در امان نمی‌گذارد، نه غالب را و نه مغلوب را …

جنگ هیچ‌کس را در امان نمی‌گذارد، نه غالب را و نه مغلوب را.

#ایران_و_جهان_از_نگاه_شاهنامه

پ‌ن: تالستوی(نویسنده و متفکّر بزرگ روس) گفته است:
در جنگ‌ها برنده مفهومی ندارد، جنگ یعنی باختنِ محض!

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo