نشانه‌های کینه در میان طبقات محروم و گروه‌های برخوردار به وضوح دیده می‌شود و در سراسر جهان حالتی برقرار است که به «صلح تحمیل شده»

نشانه‌های کینه در میان طبقات محروم و گروه‌های برخوردار به وضوح دیده می‌شود و در سراسر جهان حالتی برقرار است که به «صلح تحمیل شده»

نشانه‌های کینه در میان طبقات محروم و گروه‌های برخوردار به وضوح دیده می‌شود و در سراسرِ جهان حالتی برقرار است که به "صلحِ تحمیل شده" شبیه‌تر است تا به صلحِ طبیعی.

#ایران_را_از_یاد_نبریم

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo