وقتی جامعه‌ای به حال خود رها شد، مفهومش آن است که جز مخالفت با دولت، آزاد است که هر کار دلش خواست بکند …‌ها_را_بشنویم

وقتی جامعه‌ای به حال خود رها شد، مفهومش آن است که جز مخالفت با دولت، آزاد است که هر کار دلش خواست بکند …‌ها_را_بشنویم

وقتی جامعه‌ای به حال خود رها شد، مفهومش آن است که جز مخالفت با دولت، آزاد است که هر کار دلش خواست بکند.

#سخن‌ها_را_بشنویم

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo