تاریخ و افسانه هر دو نشان داده‌اند که فقر اقتصادی یا هجوم دشمن، یک ملت را از پای در نمی‌آورد

تاریخ و افسانه هر دو نشان داده‌اند که فقر اقتصادی یا هجوم دشمن، یک ملت را از پای در نمی‌آورد

تاریخ و افسانه هر دو نشان داده‌اند که فقر اقتصادی یا هجوم دشمن، یک ملّت را از پای در نمی‌آورد. اراده‌ی مردم می‌تواند همه چیز را ترمیم کند و اراده نیز از جهان بینی، یعنی باورهای باروَر کننده سرچشمه می‌گیرد. ولی اگر مردم اندک اندک به این نتیجه رسیدند که آنچه «اخلاق» نامیده می‌شده دست و پاگیر است، و تنها یک اصل کارگشا می‌ماند و آن این است که پول بیشتر در ازای کار کمتر یا کار انحرافی به دست آید، آن گاه باید احساس نگرانی کرد.
#هشدار_روزگار

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo