* بهار در پاییز *. سفینه‌ی هفتاد و هفت رباعی. با صدای گرم سراینده:

* بهار در پاییز *
سفینه‌ی هفتاد و هفت رباعی
با صـدای گـرم سـراینده:
🌷دکتر محمّدعلی اسلامی‌ندوشن🌷
#بهار_در_پاییز

🆔 @sarv_e_sokhangoo