«به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست.. عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست»

«به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست.. عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست»

"به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست"

یکم اردیبهشت روز سعدی شیرازی خجسته و دانسته باد