پدرام سلطانی:

پدرام سلطانی:

پدرام سلطانی:
✅بانك كنلن چين، تنها بانک چينى كه با ايران كار مى كند، به مشتريان خود اعلام كرده است كه عمليات بانكى با ايران را از روز اول ماه مه (١١ ارديبهشت) تا اطلاع ثانوى متوقف مى كند.

🔹ظاهراً امكان ازسرگيرى كار با ايران به نتيجه مذاكرات فى مابين چين و آمريكا بسته است.

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜