ساختار NFTها در TON چگونه است؟

ساختار NFTها در TON چگونه است؟

ساختار NFTها در TON چگونه است؟

کانال تلگرام CAT مقاله ای در مورد ساختار NFT ها و نحوه عملکرد آنها منتشر کرده است.

این مقاله را به فارسی می توانید از اینجا مطالعه کنید.