«قسی» کلمه‌ای عربی به معنی «سنگدل» و «بی‌رحم» است و صفت «قسی‌القلب» ‌هم که به فارسی نوشتاری راه یافته همین معانی را می‌رساند

«قسی» کلمه‌ای عربی به معنی «سنگدل» و «بی‌رحم» است و صفت «قسی‌القلب» ‌هم که به فارسی نوشتاری راه یافته همین معانی را می‌رساند. برخی این ترکیب را به‌شکل «قصی‌القلب» می‌نویسند که اشتباه است.

حسین جاوید
@Virastaar