نخستین نقد انگلیسی منتشرشده درباره‌ی کتاب نوشته‌ی …چاپ دوم هفته‌ی گذشته و در روز توزیع تمام شد و چاپ سوم آن هفته‌‌ی آتی به بازار ع

نخستین نقد انگلیسی منتشرشده درباره‌ی کتاب نوشته‌ی …چاپ دوم هفته‌ی گذشته و در روز توزیع تمام شد و چاپ سوم آن هفته‌‌ی آتی به بازار ع

نخستین نقد انگلیسی منتشرشده درباره‌ی کتاب #تختخواب_دیگران نوشته‌ی #آیدا_مرادی_آهنی.

چاپ دوم #تختخواب_دیگران هفته‌ی گذشته و در روز توزیع تمام شد و چاپ سوم آن هفته‌‌ی آتی به بازار عرضه می‌شود.

https://minorliteratures.com/2021/10/07/untranslated-other-peoples-beds-by-aida-moradi-ahani-siavash-saadlou/

@SadePub