جلسه‌ی این هفته‌ی پنجشنبه‌صبح‌های به دیدار و گفت‌وگو با اختصاص دارد …کتاب کاربردی ‌_ی_ویرایش را از ایشان منتشر کرده که با استقبال

جلسه‌ی این هفته‌ی پنجشنبه‌صبح‌های به دیدار و گفت‌وگو با اختصاص دارد …کتاب کاربردی ‌_ی_ویرایش را از ایشان منتشر کرده که با استقبال

جلسه‌ی این هفته‌ی پنجشنبه‌صبح‌های #بخارا به دیدار و گفت‌وگو با #بهروز_صفرزاده اختصاص دارد.

#کتاب_سده کتاب کاربردی #دستنامه‌_ی_ویرایش را از ایشان منتشر کرده که با استقبال خوبی مواجه شده و به‌زودی #چاپ_پنجم آن به بازار عرضه می‌شود.
@SadePub