این تیتر اصلی امروز یکی از خبرگزاری‌هاست، «ریزش خیره‌کننده‌ی بورس»!

این تیتر اصلی امروز یکی از خبرگزاری‌هاست، «ریزش خیره‌کننده‌ی بورس»!

این تیتر اصلی امروز یکی از خبرگزاری‌هاست، «ریزش خیره‌کننده‌ی بورس»!

بعضی از صفت‌ها بار معنایی مثبت دارند و نباید آن‌ها را در جملاتی با بار معنایی منفی به کار برد. موصوف «خیره‌کننده» می‌تواند «جهش» باشد یا «رشد» یا نظایر این‌ها. پیشنهاد من مثلاً تیتری مثل «ریزش شدید بورس» یا، اگر بخواهیم ادبی‌تر باشد، «ریزش ناامیدکننده‌ی بورس» است.

پیشنهاد شما چیست؟
(نیازی نیست پیشنهادها را برای من ارسال کنید.)

حسین جاوید
@Virastaar