‌وجوی_آن. (روزنوشت‌های صعود به قله‌ی).. نشر …

‌وجوی_آن. (روزنوشت‌های صعود به قله‌ی).. نشر …

#در_جست‌وجوی_آن
(روزنوشت‌های صعود به قله‌ی #اورست)
#ایمان_آذیش
نشر #دانیار

#معرفی_کتاب
@Virastaar