فقط وقتی کلمه مختوم به «ا» یا «و» است می‌شود به‌جای «است» از «ست» استفاده کرد … درست: آنجا است/ جلو است/ دانا است

فقط وقتی کلمه مختوم به «ا» یا «و» است می‌شود به‌جای «است» از «ست» استفاده کرد.

✅ درست: آنجا است/ جلو است/ دانا است
✅ همچنین، درست: آنجاست/ جلوست/ داناست
(نویسندگان پخته‌تر حواسشان به یک‌دست بودن رسم‌الخط هم هست و یک جا نمی‌نویسند «آنجا است» و جای دیگر «آنجاست».)

❌ نادرست: گل قشنگی‌ست/ اسب چالاکیست/ بسیار بزرگست
@Virastaar