کلمه‌ی انگلیسی که در دهه‌ی هشتاد شمسی پربسامد شد اندک‌اندک قافیه را به کلمه‌ی فرانسوی باخته است و می‌رود که مهجور شود …حسین جاوید

کلمه‌ی انگلیسی #کافی_شاپ که در دهه‌ی هشتاد شمسی پربسامد شد اندک‌اندک قافیه را به کلمه‌ی فرانسوی #کافه باخته است و می‌رود که مهجور شود.

حسین جاوید

@Virastaar