مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایسنا درباره‌ی شرایط برگزاری نمایشگاه کتاب امسال:. جاوید

مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایسنا درباره‌ی شرایط برگزاری نمایشگاه کتاب امسال:. جاوید

مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایسنا درباره‌ی شرایط برگزاری نمایشگاه کتاب امسال:
https://b2n.ir/m90296

حسین جاوید
@Virastaar