«ه» در کلمه‌ی «گره» ملفوظ است. نادرست: گرۀ کور * گره‌ی کور / گرۀ کراوات * گره‌ی کراوات

«ه» در کلمه‌ی «گره» ملفوظ است. بنابراین، وقتی این کلمه در حالت مضاف قرار می‌گیرد، نیازی به «ی» یا «ء» نداریم.
❌نادرست: گرۀ کور * گره‌ی کور / گرۀ کراوات * گره‌ی کراوات
✔️درست: گره کور/ گره کراوات
@Virastaar