حالا که بحث مدرک تحصیلی شد، این را هم بگویم: روزگاری بود که هر کس هر عنوانی می‌خواست پیش از نام خودش می‌گذاشت و کتاب چاپ می‌کرد

حالا که بحث مدرک تحصیلی شد، این را هم بگویم: روزگاری بود که هر کس هر عنوانی می‌خواست پیش از نام خودش می‌گذاشت و کتاب چاپ می‌کرد. یکی، دو سالی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران را مکلف کرده است اگر می‌خواهند درجه‌ی آکادمیک مؤلف یا مترجم را قید کنند، حتماً مدرک تحصیلی او را ضمیمه‌ی فایل کتابش کنند. از آن‌موقع، تعداد «دکتر» و «مهندس»های نشر کاهش چشمگیری پیدا کرده است!
@Virastaar