را نباید در نظر گرفت و آن را باید بیشتر مبحثی مربوط به خط دانست

#هزوارش را نباید #وام_واژه در نظر گرفت و آن را باید بیشتر مبحثی مربوط به خط دانست. این را گفتم تا بگویم #فارسی_میانه (یعنی زبانی که در دوره‌ی #ساسانیان زبان اصلی امپراتوری ایران بوده و به‌نوعی پدر فارسی امروز ماست) زبانی است توانا و زایا که بسیار اندک #وام_واژه…