لینک پیوستن به گروه اخبار کتاب، گروهی برای کتاب‌خوان‌ها و دست‌اندرکاران نشر … حداکثر‌ ۲۴ ساعت فعال است و پس از آن، به روال همیشه و

لینک پیوستن به گروه اخبار کتاب، گروهی برای کتاب‌خوان‌ها و دست‌اندرکاران نشر … حداکثر‌ ۲۴ ساعت فعال است و پس از آن، به روال همیشه و

لینک پیوستن به گروه اخبار کتاب، گروهی برای کتاب‌خوان‌ها و دست‌اندرکاران نشر
👇👇👇

https://t.me/joinchat/BjLTaT4omNMYS7rVRqTkog

لینک حداکثر‌ ۲۴ ساعت فعال است و پس از آن، به روال همیشه و برای حفظ فضای گروه، دست‌کم تا ۳ ماه امکان پیوستن به گروه وجود نخواهد داشت.