به جمله‌ای که با کادر قرمز متمایز شده دقت بفرمایید؛ هر دو ویرگول (که با فلش مشخص شده‌اند) اشتباه هستند

به جمله‌ای که با کادر قرمز متمایز شده دقت بفرمایید؛ هر دو ویرگول (که با فلش مشخص شده‌اند) اشتباه هستند

به جمله‌ای که با کادر قرمز متمایز شده دقت بفرمایید؛ هر دو ویرگول (که با فلش مشخص شده‌اند) اشتباه هستند. این اشتباه ناشی از این است که بسیاری از ویراستارها «بند تحدیدی» را نمی‌شناسند. بند تحدیدی بندی است که فاعل را محدود و تعریف می‌کند و حذف آن جمله را از معنای مهمش تهی می‌سازد.

در مثال بالا حذف «که نزد ما می‌آید» باعث می‌شود با جمله‌ی «مردی تن و گوشتی مانند خدایان دارد» مواجه شویم که معنایی خنثی و به‌دور از بافت متن دارد.

باید حواسمان باشد که بدل و معترضه را با بند تحدیدی اشتباه نگیریم و بند تحدیدی را با ویرگول از مابقی جمله جدا نکنیم.

حسین جاوید
@Virastaar