«ضرس قاطع» و «حیز انتفاع» با همین املا صحیح هستند. خیلی‌ها با نوشتن این دو مشکل دارند …مثال:

«ضرس قاطع» و «حیز انتفاع» با همین املا صحیح هستند. خیلی‌ها با نوشتن این دو مشکل دارند.

مثال:
✔️ به ضرس قاطع می‌توان گفت جو بایدن رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده‌ی آمریکا است.
✔️ تأسیسات کارخانه از حیز انتفاع ساقط شده است.

@Virastaar