در فارسی رسمی و مؤدبانه، بعضی از افعال فقط برای دوم‌شخص و سوم‌شخص به کار می‌روند

در فارسی رسمی و مؤدبانه، بعضی از افعال فقط برای دوم‌شخص و سوم‌شخص به کار می‌روند. مثلاً، «فرمودن»، «میل کردن»، «تشریف بردن»، «عنایت کردن» و... اگر بگوییم «می‌فرمودم» یا «تشریف بردم» یا «میل می‌کنم» و...، غریب و حتی طنزآمیز است.

شما چه افعال مشابهی می‌شناسید؟
(نیازی نیست پاسخ را برای من بفرستید.)

حسین جاوید
@Virastaar