املای درست کلمه‌ی «حلیم» (به معنای خوراکی که بر پایه‌ی گندم و گوشت می‌پزند) به همین صورت است و نوشتن آن به‌شکل «هلیم» نادرست است

املای درست کلمه‌ی «حلیم» (به معنای خوراکی که بر پایه‌ی گندم و گوشت می‌پزند) به همین صورت است و نوشتن آن به‌شکل «هلیم» نادرست است. البته، من هم می‌دانم که تا همین اواخر این واژه را به‌شکل «هلیم» هم در فرهنگ‌ها ضبط می‌کرده‌اند، اما نباید فراموش کرد که چنین رویکردی درباره‌ی بعضی کلمات دیگر هم وجود داشته و دارد. مثلاً، کلمه‌ی «صد» (نمایانگر عدد ۱۰۰) دیرزمانی به‌شکل «سد» نوشته می‌شده و همچنان املای تاریخی خود را در کلماتی همچون «سده» حفظ کرده است، اما امروزه نوشتن آن به‌شکل «سد» درست نیست.

حسین جاوید
@Virastaar