املای درست کلمه‌ی «قاتی» به همین شکل است و نباید این کلمه را «قاطی» نوشت …مثال درست:

املای درست کلمه‌ی «قاتی» به همین شکل است و نباید این کلمه را «قاطی» نوشت.

مثال درست:
✅ همه‌چیز قاتی‌پاتی شده بود.
✅ یقه‌ی فروشنده را چسبیده بود و حسابی قاتی کرده بود.
✅ رفته قاتی مرغ‌ها.
✅ همه‌ی مواد را با هم قاتی می‌کنیم.


حسین جاوید
@Virastaar