ایشان امیرحسین آریان‌پور هستند، جامعه‌شناس، نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نویس و استاد دانشگاه، و خالق و مترجم آثاری چون جامعه‌شناسی هنر،

ایشان امیرحسین آریان‌پور هستند، جامعه‌شناس، نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نویس و استاد دانشگاه، و خالق و مترجم آثاری چون جامعه‌شناسی هنر،

ایشان امیرحسین آریان‌پور هستند، جامعه‌شناس، نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نویس و استاد دانشگاه، و خالق و مترجم آثاری چون جامعه‌شناسی هنر، تاریخ تمدن و سیر فلسفه در ایران! در روزگار جوانی، قهرمان بوکس و وزنه‌برداری بوده‌اند. خدایشان بیامرزاد.

@Virastaar