ساندویچی باز و کتاب‌فروشی‌ها بسته!

ساندویچی باز و کتاب‌فروشی‌ها بسته!

ساندویچی باز و کتاب‌فروشی‌ها بسته!

بقیه‌ی مشاغل هم که ظاهراً #کرونا را پشت کرکره‌های نیمه‌پایین گیر انداخته‌اند و فقط کتاب‌فروش‌ها مانده‌اند و حوضشان!

@Virastaar