اگر دقت کرده باشید، همیشه کلمه‌ی «فرم» (form) را به همین شکل می‌نویسیم، مثلا «کارمندان لباس فرم پوشیده بودند» یا «فرم صورتش خاص بو

اگر دقت کرده باشید، همیشه کلمه‌ی «فرم» (form) را به همین شکل می‌نویسیم، مثلاً «کارمندان لباس فرم پوشیده بودند» یا «فرم صورتش خاص بود» یا «فرم‌گرایی در هنر»؛ پس چرا وقتی به کلمه‌ی uniform می‌رسیم اغلب آن را به‌شکل «یونیفورم» می‌نویسیم، نه «یونیفرم»؟
این «فرم» هم همان «فرم» است و، بر اساس اصل یکدستی، باید حواسمان باشد درست ضبطش کنیم.

حسین جاوید
@Virastaar