به‌زودی منتشر می‌کند …ترجمه‌ی

به‌زودی منتشر می‌کند …ترجمه‌ی

#کتاب_سده به‌زودی منتشر می‌کند
#راز_آن_اتاق
#یوناس_کارلسون
ترجمه‌ی #مائده_مرتضوی
@SadePub