«احسن» یعنی «بهتر» و «نیکوتر» و «به‌ نحو احسن» یعنی «به نیکوترین شکل»

«احسن» یعنی «بهتر» و «نیکوتر» و «به‌ نحو احسن» یعنی «به نیکوترین شکل».
«احسنت» یعنی «مرحبا» و «آفرین».

پس «به نحو احسنت» عبارت اشتباهی است.

@Virastaar