جدیدترین نوشته‌ها

راز.. اول که آمدم این‌طرف، روح بابابزرگ هنوز داشت داد می‌زد: «چرا خوردی؟

تف کن، پاشو شکموی احمق …». سعی می‌کرد بدن کوچکم را تکان بدهد، اما دستش از وسط من رد می‌شد. فقط وقتی ساکت شد که بلند شدم و بالای سر خودم ایستادم. آن‌وقت نگاهم کرد و گفت: «خب دیگه، من سعی کردم. گندش بزنه … تقصیر خودش بود». گیج بودم. اول به جنازه‌ی خودم نگاه کردم، بعد به جنازه‌ی بابابزرگ که روی تخت بود و پتو رویش بود و تا قبل‌از این‌که بیایم این‌طرف فکر می‌کردم خوابیده است. گفتم: «خب، خیلی خوش‌مزه بود». جواب داد: «مامانت مخصوص من درست کرده بود. ...
  • گزارش تخلف

✳️◀️ سرنوشت فرزندان دیکتاتورها. ✍️علی مرادی مراغه‌ای

☑️اغلب فرزندان دیکتاتورها سرنوشت رقت‌ انگیز و تراژیکی پیدا می‌کنند. شاید نتایج شوم عملکرد آنان نه تنها دامن کل کشور بلکه حتی فرزندان خودشان را نیز میگیرد. فرزندان آنها به قول آندره مالرو در کتاب ضد خاطراتش، یا کشته میشوند یا خودکشی می‌کنند. ☑️ «سوتلانا استالین» که بعدها به خاطر نفرت از جنایات پدرش به آمریکا پناهنده شد و حتی نام خانوادگی خودش را عوض کرد و «سوتلانا آلیلویوا» گذاشت یکی از این نمونه هاست. تنها دختر استالین، که زمانی محبوب و چشم و چراغ پدر بود و استالین او را «گنجشک کوچک من» صدا میکرد و در آن سالها هزاران پدر و مادر که صاحب دختر میشدند اسم «سوتلانا» دختر استالین پیشوا را بر نوزادان خود انتخاب میکردند …. ☑️ «یاکوف»، پسراستالین در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۱ توسط آلمانیها اسیر شد. آلمانیها از استالین خواستند معامله کرده و در عوض آزادی پسرش، چند تا از ژنرالهای آلمانی را که در اسارت روسها بودند آزاد کند اما استالین در جواب گفت که پسر من ژنرال نیست بلکه یک سرجوخه است. در نتیجه آلمانیها در اردوگاه «زاکسن‌ هاوزن» پسر استالین را اعدام کردند. پسر دیگر استالین در ۴۱ سالگی در پی اعتیاد ...
  • گزارش تخلف

🌹 آخر هفته تون گلباران🌷. از خدا میخوام. روزتون بدون غم

روزگارتون بدون مشکل. لحظه هاتون بدون دلتنگی🌸. عمرتون بدون مریضی. و زندگیتون بدون. حسرت باشه. روزتون زیبا و پراز انرژی مثبت 💐.
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 … ….. ✍ کار باران همین است؛ می‌شوید و …. پاک می‌کند و …

آنقدر می‌بارد؛. تا دلت برای تابیدن خورشید؛ تنگ شود!. 🌊 اما …. باران آمد …. و دیگر آرام جان نبود!!. اینبار آمد و جای غبار،. شادی را از هفت سین هایمان، شست و با خود برد!. می بینی جان جانان؟. نظم دنیا آنقدر بهم ریخته …. ...
  • گزارش تخلف