اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


محیط زیست (زیست بوم) به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود

مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. عقب‌نشینی و آب‌شدن یخچال طبیعی در رشته‌کوه‌های آلپ (وضعیت در سال‌های ۲۰۰۲، ۱۹۹۱ و ۱۹۷۹) بر اثر گرم شدن زمین. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایهٔ توسعهٔ پایدار شناخته می‌شود. یک زیست بوم از اکوسیستم‌های زیادی با جمعیت اندکی از گیاهان و جانوران به همراه شرایط محیط زندگی شان (‌قسمت‌های طبیعی موثر در آنها) ساخته شده است. در حالی که مرزهای یک زیست بوم بوسیله آب وهوا تعیین شده مرزهای جمعیتی یک اکوسیستم با ویژگی‌های طبیعی مانند: رشته کوهها یا دیواره بالائی رودخانه‌ها از همدیگر جدا هستند. یک اکوسیستم با زیست بوم ویژه به داشتن اشکال رشد همانند گیاهان و حیوانات با عادت غذایی مشابه گرایش دارد. محیط زیست طبیعی عبارت است از مجموعه عوامل زیستی و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌بینند. امروزه این تعریف غالبا به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان ...
  • گزارش تخلف

در جوامع مدرن شهروندای از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از حوزه‌های شهروندی شهروندی زیست محیطی است

در شهروندی زیست محیطی ما حق استفاده از محیطی زیست اطرافمان را داریم. اما در قبال آن نسبت به حفظ ان نیز مسئول هستیم. متاسفانه بی تفاوتی زیست محیطی در کشور ما بسیار شدید می‌باشد. افزایش بی رویه مصرف آب با اینکه ما در یکی از خشک‌ترین کشور دنیا زندگی می‌کنیم. مصرف بی رویه مواد پلاستیکی و رها سازی انها در طبیعت و دو برابر بودن سرانه تولید زباله و بسیاری از موارد دیگر نشانگر بی تفاوتی زیست محیطی شهروندان در کشور ما می‌باشد. به نظر می‌رسد برای اینکه جامعه‌ای سالم داشته باسیم مسئولیت پذیری زیست محیطی باید در دستور کار زندگی همه شهروندان جامعه ما قرار گیرد …همتی باید. ...
  • گزارش تخلف

ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ …ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ بیشتر ﻣﺮﺩم آلمان ﺯﻧﺪﮔﯽ پولدارهای ایران را ﺩﺍﺭﻧﺪ …ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ …زﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ یک ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺭﻣﺎنتیک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ …ﺩﺭ ﻣﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺑرای آﻧﻬﺎ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ آنها ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪکه هیچ ماده غذایی باقی نگذراند …ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻏﺬﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ بطوﺭیکه ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﻏﺬﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺑﻮﺩ …ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺗﺮﮎ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ …. ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺍﻫﻤﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ …ﺧﺎﻧﻮﻡ ﭘﯿﺮ ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ …ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ۵۰ ﯾﻮﺭﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ. افﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺪﻫﯽ، ﭘﻮل ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ متعلق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ …. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩر ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴتند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻋﺬﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ...
  • گزارش تخلف

زیست بوم بندپی دارای ویژگیهای منحصر به فرد جغرافیایی، اجتماعی فرهنگی است که توجه جدی به آن ضروری است

در دهه‌های اخیر به تدریج فرهنگ بومی منطقه اعم از نوع پوشش، روابط قومی، تغذیه و آداب و رسوم منطقه به فراموشی سپرده شد. اما در سالهای اخیر طبیعت منطقه ار رودخانه، جنگل تا کوه در حال نابودی است. متاسفانه نگاه سودجویانه به طبیعت حتی از طرف نهادهای دولتی طبیعت منطقه را با خطر جدی مواجه کرده است. نگاه گذرا به طبیعت منطقه از گلیا تا شیخ موسی خود گواه بر آلودگی زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی است. آیا وقت آن نرسیده تا مردم منطقه به خطر پیش رو حساس شوند تا روزی ما هم به مشکلات نکاه و شهر‌های دیگر زمان بارش شدید باران دچار نشویم …همتی باید … ...
  • گزارش تخلف

این گروه تلگرامی جهت رسیدن به اهداف زیر طراحی گردید

از همه عزیزانی که دغدغه زیست محیطی دارند تقاضا داریم در جهت رسیدن به این اهداف ما را یاری کنند.۱-اطلاع رسانی در رابطه زیست بوم منطقه شیخ موسی.۲-برساخت مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۳-ارائه تصاویر و مستندات کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۴-جلب توجه افکار عمومی بخصوص مسئولین نسبت به مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۵-ارائه نظرات و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از مساله کوه خواری.۶-تلاش جهت حفظ منابع طبیعی و بکر منطقه برای نسلهای آتی ...
  • گزارش تخلف

این گروه تلگرامی جهت رسیدن به اهداف زیر طراحی گردید

از همه عزیزانی که دغدغه زیست محیطی دارند تقاضا داریم در جهت رسیدن به این اهداف ما را یاری کنند.۱-اطلاع رسانی در رابطه زیست بوم منطقه شیخ موسی.۲-برساخت مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۳-ارائه تصاویر و مستندات کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۴-جلب توجه افکار عمومی بخصوص مسئولین نسبت به مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۵-ارائه نظرات و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از مساله کوه خواری.۶-تلاش جهت حفظ منابع طبیعی و بکر منطقه برای نسلهای آتی ...
  • گزارش تخلف

این گروه تلگرامی جهت رسیدن به اهداف زیر طراحی گردید

از همه عزیزانی که دغدغه زیست محیطی دارند تقاضا داریم در جهت رسیدن به این اهداف ما را یاری کنند.۱-اطلاع رسانی در رابطه زیست بوم منطقه شیخ موسی.۲-برساخت مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۳-ارائه تصاویر و مستندات کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۴-جلب توجه افکار عمومی بخصوص مسئولین نسبت به مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی.۵-ارائه نظرات و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از مساله کوه خواری.۶-تلاش جهت حفظ منابع طبیعی و بکر منطقه برای نسلهای آتی ...
  • گزارش تخلف