با فقر می‌توان ساخت، ولی تبعیض و بی‌عدالتی، حتی در صورت رفاه اقتصادی هم تحمل‌پذیر نمی‌تواند بود …‌راه

با فقر می‌توان ساخت، ولی تبعیض و بی‌عدالتی، حتی در صورت رفاه اقتصادی هم تحمل‌پذیر نمی‌تواند بود …‌راه

با فقر می‌توان ساخت، ولی تبعیض و بی‌عدالتی، حتّی در صورت رفاه اقتصادی هم تحمّل‌پذیر نمی‌تواند بود.

#راه_و_بی‌راه

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo