در منطق ساده، «چرایی» که در امر جامعه‌ای بی‌جواب بماند، دلیل بر «نا بر‌حق» بودن مرجع سؤال شونده گرفته می‌شود …‌بشر

در منطق ساده، «چرایی» که در امر جامعه‌ای بی‌جواب بماند، دلیل بر «نا بر‌حق» بودن مرجع سؤال شونده گرفته می‌شود …‌بشر

در منطقِ ساده، "چـرایی" که در امر جامعه‌ای بی‌جواب بماند، دلیل بر "نا بر‌حق" بودنِ مرجعِ سؤال شونده گرفته می‌شود.

#ذکر_مناقب_حقوق‌بشر

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo