ما در دوران اسلامی میان دو کشش متضاد درگیر بوده و نوسان داشته‌ایم:. چرا؟

ما در دوران اسلامی میان دو کشش متضاد درگیر بوده و نوسان داشته‌ایم:. چرا؟

ما در دوران اسلامی میانِ دو کششِ متضاد درگیر بوده و نوسان داشته‌ایم:
جستجوی حقیقتِ تام، و فرار از حقیقت.
چرا؟
- جستجوی حقیقتِ تام برای این که نیازِ اصیلِ طبیعتِ انسان است و به عنوان یک اصل کلّی و نهادی، انسان همیشه جویای حقیقت است؛
- فرار از حقیقت به این خاطر که برای ایرانیِ دین‌دار، ظاهراً نمی‌بایست حقیقتی که خارج از دایره‌ی شرع به او جلوه می‌فروخت مطرح باشد.

#فرهنگ_و_شبه‌فرهنگ

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo