تاریخ ایران و ادب فارسی، دو یار جدایی ناپذیرند ….. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن.. 🆔

تاریخ ایران و ادب فارسی، دو یار جدایی ناپذیرند ….. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن.. 🆔

تاریخ ایران و ادب فارسی، دو یارِ جدایی ناپذیرند.

#هشدار_روزگار

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo