برای خود من این پندار گاهی به یقین نزدیک می‌شود که سیر امور و نتیجه‌ی کار هرچه باشد، انسانیت انسان و رمز وجود او در همین امیدوار ب

برای خود من این پندار گاهی به یقین نزدیک می‌شود که سیر امور و نتیجه‌ی کار هرچه باشد، انسانیت انسان و رمز وجود او در همین امیدوار ب

برای خودِ من این پندار گاهی به یقین نزدیک می‌شود که سِیر امور و نتیجه‌ی کار هرچه باشد، انسانیّتِ انسان و رمز وجود او در همین امیدوار بودن و تلاش کردن است و جستجو و پویندگی، خود عینِ یابندگی است.

#داستان_داستان‌ها

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo