تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانی در تناوب «پویایی» و «رکود» به سر برده است

تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانی در تناوب «پویایی» و «رکود» به سر برده است

تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانی در تناوبِ "پویایی" و "رکود" به سر برده است. یک دوران رکود، یک دوران جنبش با خود آورده است.

#مرزهای_ناپیدا

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo