‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است

‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است

‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اوّل اردیبهشت گذارده شده است. سعدی با بهار و صحرا بهترین میانه را داشته، امّا تنها چیزی را که بر آن ترجیح می‌نهاده، خلوت با «بهار پیکری» بوده:
"بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم
به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی
چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟"
نیز:
"ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغِ زنده‌دلان کوی دلبر است"

ليكن چه بهتر که این دو، یعنی صحرا و دلدار، هر دو با هم در دسترس قرار گیرند:
"این تویی با من و غوغای رقیبان از پس
وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش؟"

...سعدی هنوز در متن زندگی ماست، و از صبح تا شب، چه در کوچه باشیم و چه در خانه، با هر قدمی که برداریم، عبارتی از وی به یاد می‌آید، زیرا او بیشتر از هر گوینده‌ی دیگر فارسی، جامعه‌ی ایرانی را در آثار خود انعکاس داده. از آن که بگذریم، سعدی نه تنها در اخلاق، بلکه در عشق نیز معلّم اوّل بوده. از زمان او به این سو، ایران آموخته است که چگونه زیبایی را قدر داند و بهتر و ماهرانه‌تر عشق بورزد، و چون حافظ به دنبالش آمد، این دو، زبان فارسی را عشق آگین‌ترین زبانِ دنیا کردند.

#بازتاب‌ها

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo