انسان به جهت پایبند بودن، طالب یک نوع رهایی بنیادی است و میخواهد محدودیت جسم را بشکند، این در «غزلیات شمس» هست و به همین علت با رق

انسان به جهت پایبند بودن، طالب یک نوع رهایی بنیادی است و میخواهد محدودیت جسم را بشکند، این در «غزلیات شمس» هست و به همین علت با رق

انسان به جهت پایبند بودن، طالب یک نوع رهاییِ بنیادی است و میخواهد محدودیّتِ جسم را بشکند، این در «غزلیّات شمس» هست و به همین علّت با رقص همراه است، یعنی حرکات بدن که به فراز کشیده می‌شود. در حال رقص، بدن و روان یک چیز می‌خواهند، می‌خواهند چیزی را به دست بیاورند که الآن در دست ندارند یعنی فراتر از شرایط موجودِ انسانی حرکت کردن، آشتیِ جسم و روح.

#زندگی‌عشق_و_دیگر‌هیچ

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo