پرانتز () مجالی است برای آوردن اطلاعاتی اضافی که با متن ارتباط قوی دارند

پرانتز  ()  مجالی است برای آوردن اطلاعاتی اضافی که با متن ارتباط قوی دارند

پرانتز ــ ( ) ــ مجالی است برای آوردن اطلاعاتی اضافی که با متن ارتباط قوی دارند. هویت پرانتز چنین است که می‌توان آن را بدون آنکه لطمه‌ای به ساختار جملات وارد شود حذف کرد. پس پرانتز خودبسنده است، یعنی هر اتفاق مربوط به آن باید همان بین دو پرانتز باشد و از آن بیرون نزند.

با توجه به آنچه گفته شد، باید دقت داشت که وقتی عدد توک به کل مطلبی که در پرانتز آمده یا به بخش آخر پیش از بسته شدن پرانتز اشاره دارد باید داخل پرانتز باشد و نه بیرون آن. درواقع، هر توکی خارج از پرانتز اشتباه است.

در تصویر این پست می‌توانید درک بهتری از موضوع بحث پیدا کنید.

حسین جاوید
@Virastaar