لابد کلمه‌ی «گاهان» به گوشتان خورده است. «گاهان» به ۱۷ یسن از ۷۲ یسن کتاب گفته می‌شود

لابد کلمه‌ی «گاهان» به گوشتان خورده است. «گاهان» به ۱۷ یسن از ۷۲ یسن کتاب #اوستا گفته می‌شود. باور باورمندان زرتشتی این است که این بخش‌ها مستقیماً به زرتشت الهام و بر زبان او جاری شده و از دید زبان‌شناختی هم این بخش قدیمی‌ترین بخش #اوستا و کهن‌ترین سرود ایرانی است که به دست ما رسیده است.

کلمه‌ی «گاهان» از «گاه» (gāɵā اوستایی، gthā سنسکریت) + «ان» جمع‌ساز ساخته شده است. gāɵā («گاه») یعنی «ترانه» و «نغمه» و «سرود». بعدها، در فارسی میانه، این کلمه معنی «زمان» و «هنگام» هم یافته است.

این «گاه» همان است که در نام دستگاه‌های موسیقی ایرانی، نظیر «سه‌گاه» و «چهارگاه» و «پنج‌گاه»، باقی مانده است.

حسین جاوید
@Virastaar